innerbanner-bg

網上課室

成果呈報

本頁圖片/檔案 - qr-code (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為了記錄學生們在學業以外的成果,家長們可以透過下面的 Google Form 或右面的 QR Code 登記自行報名的校外比賽成果。

 

登記項目所需資料︰

1) 比賽名稱

2) 項目名稱

3) 所獲獎項名稱

4) 主辦機名稱

5) 獲獎日期

6) 一張獲獎者與獎項的合照 (如非交回實體獎項,務必上載照片作實,亦確保上述 1-5 項目清晰可見)

 

資料遞交後,學校負責老師將核實有關內容,再按獎項給予相關積點。

註︰必須使用子女的學校 Google 帳戶登入填寫此表格